Nepřihlášen

 

ORGANIZÁTOŘI
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně více...
Fakulta aplikované informatiky
VŠB - Technická univerzita Ostrava více...
Fakulta strojní
Fakulta hornicko-geologická
Fakulta elektrotechniky a informatiky


ZÁŠTITA
Děkan FAI UTB ve Zlíně - prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.,
Děkan FS VŠB - TU Ostrava - doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Děkan HGF VŠB - TU Ostrava - prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., Dr.h.c.
Děkan FEI VŠB - TU Ostrava - prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.


ORGANIZAČNÍ VÝBOR
doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
RNDr. Jan Ostravský, CSc.
doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.
Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.
Bc. Jana Doleželová
Ing. Aleš Komínek
Alena Perničková